Deklaracja dostępności - Instytut Pileckiego

Instytut Pileckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://instytutpileckiego.pl/pl

Data publikacji strony internetowej: 2019.02.20
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.08.05

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019.09.23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Kiereta, a.kiereta@instytutpileckiego.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 600 902 918. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba Instytutu Pileckiego przy ul. Foksal 17 w Warszawie:

Wejście do budynku znajduje się w bramie wjazdowej od ul Foksal. Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 90-170 cm do klatki schodowej są umieszczone na wysokości 6 cm (1 stopień). Przycisk domofonu oznakowany logo oraz nazwą „Instytut Pileckiego” znajduje się na wysokości 160 cm, na prawo od drzwi. Na elewacji, od strony ul. Foksal, przy wejściu znajduje się tabliczka z nazwą i logo
Instytutu Pileckiego.

Siedziba znajduje się na 4. i 5. kondygnacji nadziemnej budynku. Schody zaczynają się na poziomie wejścia do klatki schodowej. Jest winda – wejście znajduje się 42 cm (2 schodki) poniżej poziomu wejścia do klatki schodowej. Winda (wymiary podstawy 90 x 120 cm; wejście do windy – 79 cm szerokości) dojeżdża do każdej kondygnacji nadziemnej budynku. Poziom wejścia do windy oraz poziom wejścia do klatki schodowej łączy stała pochylnia metalowa.

Na 3 piętrze (4 kondygnacji) – poziom wejścia do Sekretariatu Instytucji – jest domofon. Znajduje się na wysokości 135 cm. Pokoje są połączone korytarzami o szerokości nie mniejszej niż 160 cm na 3. piętrze (4 kondygnacja) i 90 cm na 4 piętrze (5. kondygnacja). Wejścia do pokoi oraz toalet mają szerokość 85 cm (3 piętro) oraz 70 cm (4 piętro). Na obu kondygnacjach nie ma progów. Toalety nie są dostosowane do użytku osób niepełnosprawnych. Miejsce przeznaczone do parkowania osób niepełnosprawnych znajduje się po przeciwnej stronie ulicy, przy wejściu do budynku pod adresem Foksal 18. Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego. Jest dostęp do bezpłatnej, bezprzewodowej sieci internetowej.

W najbliższych latach Instytut Pileckiego planuje remont 4. piętra obejmujący dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Siedziba Instytutu Pileckiego przy ul. Siennej 82 w Warszawie:

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

  • wejście główne odbywa się przez dwuskrzydłowe drzwi rozsuwane (automatyczne) o szerokości 146 cm (przy pełnym otwarciu) prowadzące do recepcji.
  • kolejne wejście do budynku znajduje się z ul. Siennej drzwiami o szerokości 85 cm. Prowadzi ono przez mały podest o wysokości 8 cm bezpośrednio do pomieszczenia, gdzie znajduje się winda osobowa prowadząca do 4 piętra budynku. Wymiary windy: wymiary podstawy 160 x 95 cm: wejście do windy 85 cm szerokości). Wejście jest zabezpieczone systemem kontroli dostępu. Osoby nie posiadające dostępu mogą poprosić o udostępnienie wejścia po zgłoszeniu się do recepcji znajdującej się na parterze.

Na elewacji od strony ul. Siennej, przy wejściu znajduje się kaseton z nazwą i logo Instytutu Pileckiego.

Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym z przybudówką, o 6 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, przybudówka posiada 2 kondygnacje nadziemne. Biuro Instytutu znajdują się na piętrach: 1, 4 oraz 5 (winda dociera do 4 piętra)

Pokoje są połączone korytarzami o szerokości ok. 160 cm. Drzwi do biur instytutu na 1., 4., 5. piętrze mają szerokość 80 cm. Wejścia do pokoi oraz toalet mają szerokość 85 cm (3 piętro) oraz 70 cm (4 piętro). Na wszystkich kondygnacjach nie ma progów. Toalety nie są dostosowane do użytku osób niepełnosprawnych. Klatki schodowe: podesty szerokość 126 cm.

Na dziedzińcu znajduje się 11 miejsc parkingowych wynajmowanych przez najemców oraz przeznaczonych dla pracowników i gości Instytutu. Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego. Jest dostęp do bezpłatnej, bezprzewodowej sieci internetowej.

W 2021 r. Instytut Pileckiego przeprowadzi generalny remont/przebudowę obiektu przy ul. Siennej obejmujący także dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

tel.: (22) 182 24 00
e-mail: kontakt@instytutpileckiego.pl